Žádost o Re-autorizaci pro oblast sanace betonových konstrukcí naleznete zde (formát DOC) a přílohu k žádosti zde (počty bodů, formát xls)

V souladu se svými vnitřními stanovami vydává
Rada WTA CZ a Správní rada SSBK tato

RE-AUTORIZAČNÍ PRAVIDLA

WTA CZ – Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky z.s.

a

SSBK – Sdružení pro sanace betonových konstrukcí

pro oblast sanace betonových konstrukcí

Článek 1

Tato Re-autorizační pravidla upravují postup pro prodloužení platnosti Autorizace pro oblast sanace betonových konstrukcí, která byla zájemcem získána v souladu s Autorizačními pravidly WTA CZ a SSBK, po ukončení období platnosti Certifikátu o autorizaci.

Nejedná se o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Článek 2

Pro prodloužení Certifikátu o autorizaci (Re-autorizaci) lze využít systém bodového hodnocení, kdy jsou bodově ohodnoceny aktivity Autorizované osoby v období posledních pěti let.

Pokud osoba s udělenou Autorizací nechce či nemůže (nedosahuje potřebný počet bodů) využít systému bodování pro prodloužení platnosti Certifikátu o autorizaci, a současně hodlá být i nadále držitelem Certifikátu o autorizaci, je nezbytné absolvovat standardní proceduru pro získání Certifikátu o autorizaci v souladu s Autorizačními pravidly WTA CZ a SSBK, zveřejněnými na webových stránkách WTA CZ (www.wta.cz) a SSBK (www.ssbk.eu).

Článek 3

Žádost o Re-autorizaci podává na sekretariát WTA CZ žadatel písemně na předepsaném tiskopisu, který musí být vyplněn čitelně a úplně. Požádat o Re-autorizaci lze nejdříve 6 měsíců před skončením a nejpozději do 3 měsíců po skončení stávajícího období platnosti Certifikátu o autorizaci. V případě nedodržení nejpozdějšího termínu pro podání žádosti o Re-autorizaci, pozbývá stávající Certifikát o autorizaci platnost, a pro jeho obnovení je nutné absolvovat standardní proces Autorizace v souladu s Autorizačními pravidly WTA CZ a SSBK.

Formulář Žádosti o Re-autorizaci včetně přílohy pro bodové hodnocení je dostupný v elektronické verzi na webových stránkách WTA CZ (www.wta.cz) a SSBK (www.ssbk.eu).

V rámci Re-autorizace jsou bodově ohodnoceny jednotlivé aktivity Autorizované osoby v období posledních 5 let. Důraz je kladen na prezentaci odborných výsledků na konferencích WTA CZ a SSBK a/nebo ve Zpravodajích WTA CZ, SSBK a BETON TKS, kde je tak evaluována odborná úroveň provedených prací. Dále jsou zahrnuta sebevzdělávací kritéria, prokazující trvalé zvyšování odborných znalostí.

Článek 4

Posouzení žádosti o Re-autorizaci vykoná Zkušební komise pro autorizační řízení, která je čtyřčlenná a sestává z předsedy a 3 členů. Dva členy komise ustanovuje Rada WTA CZ a dva členy Správní rada SSBK. Předsedu volí komise tajným hlasováním. V posuzování a v rozhodování o výsledku Re-autorizačního řízení jsou komise na Radě WTA CZ a Správní radě SSBK nezávislé.

Posouzení žádosti o Re-autorizaci a vydání rozhodnutí o Re-autorizaci provede Zkušební komise v termínu do 21 dnů od podání úplné žádosti o Re-autorizaci. Následně je žadatel neprodleně informován o výsledku a v případě kladného rozhodnutí je mu do 15 dnů vydán Certifikát o autorizaci s prodlouženou platností. Platnost Certifikátu o autorizaci je pětiletá.

Článek 5

Poplatek za Re-autorizaci a prodloužení platnosti Certifikátu o autorizaci činí 1 500,- Kč. U osob, které jsou členy SSBK nebo WTA CZ, se tento poplatek snižuje o výši členského příspěvku, uhrazeného v daném roce, kdy k prodloužení platnosti Certifikátu o autorizaci dochází.

Článek 6

Uchazeč souhlasí, že bude uveden v seznamu osob s udělenou Autorizací pro oblast sanace betonových konstrukcí na webových stránkách WTA CZ a SSBK.

Článek 7

Tento Re-autorizační řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení Radou WTA CZ a Správní radou SSBK.

V Praze dne 7. června 2017

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA
předseda WTA CZ

Ing. Aleš Jakubík
prezident SSBK

Správní radou SSBK schváleno dne: 16. 6. 2017.