Žádost o udělení autorizace pro oblast sanace betonových konstrukcí naleznete zde (formát DOC)

V souladu se svými vnitřními stanovami vydává Rada WTA CZ a Správní rada SSBK tato

AUTORIZAČNÍ PRAVIDLA

WTA CZ – Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky

a

SSBK – Sdružení pro sanace betonových konstrukcí

pro oblast sanace betonových konstrukcí

Článek 1

Tato autorizační pravidla upravují následující náležitosti:

Nejedná se o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Článek 2

Autorizace v souladu s těmito autorizačními pravidly se uděluje pro oblast sanace betonových konstrukcí. Tato oblast zahrnuje prostý beton, železobeton, beton s rozptýlenou výztuží i předpjatý beton.

O autorizaci se mohou ucházet osoby s vysokoškolským vzděláním a třemi lety odborné praxe, nebo středoškolským vzděláním a pěti lety odborné praxe.

Článek 3

Žádost o udělení autorizace podává na sekretariát WTA CZ žadatel písemně na předepsaném tiskopisu, který musí být vyplněn čitelně a úplně. Formulář žádosti obsahuje tyto údaje:

Povinnou součástí žádosti jsou současně i níže uvedené doklady:

Článek 4

Za uznanou odbornou praxi se považuje výkon činností při realizaci stavby, spoluúčast na projekční činnosti, vydané odborné posudky, statě a publikace, patenty, přičemž musí vždy být vyjádřen vlastní autorský podíl.

Délka odborné praxe se prokazuje na základě listinných dokladů (potvrzení, osvědčení apod.) o dosavadním zaměstnání nebo podnikatelské činnosti žadatele. V těchto dokladech musí být vždy specifikována vybraná odborná činnost a určena doba, po níž žadatel tuto činnost vykonával.

Nejsou-li výše uvedené doklady dostupné, mohou připadat v úvahu i jiné důkazní prostředky prokazující délku praxe (např. svědecké výpovědi či čestné prohlášení).

Článek 5

Zkušební komise pro autorizační řízení je čtyřčlenná a sestává z předsedy a 3 členů. Dva členy komise ustanovuje Rada WTA CZ a dva členy Správní rada SSBK. Předsedu volí komise tajným hlasováním. V posuzování zkoušeného a v rozhodování o výsledku autorizačního řízení jsou komise na Radě WTA CZ a Správní radě SSBK nezávislé.

Aktuální autorizační komise je k dispozici na webových stránkách SSBK a WTA CZ. V čele zkušební komise stojí předseda, který řídí její činnost, odpovídá za ni a za řádný průběh autorizačního řízení, rozhoduje o sporných či mimořádných okolnostech, které mohou nastat v jeho průběhu. Při shodě hlasů rozhoduje hlas předsedy. V době jeho nepřítomnosti vykonává všechny jeho funkce předsedou jmenovaný člen komise. V průběhu autorizačního řízení musí být vždy přítomen předseda nebo jím jmenovaný člen komise a současně alespoň 2 členové komise.

Zkušebními místy, v nichž se vykonávají zkoušky, jsou Praha nebo Brno.

Poplatek za vykonání zkoušky je 3 000,- Kč pro členy SSBK a WTA CZ. Pro nečleny je poplatek za vykonání zkoušky 4 000,- Kč. Při opakování zkoušky poplatek činí 500,- Kč.

Článek 6

Sekretariát WTA CZ v součinnosti s předsedou zkušební komise zkontroluje úplnost žádosti na základě předložených dokladů. Jestliže žádost není čitelná nebo úplná, neobsahuje všechny požadované doklady anebo z ní není zřejmé splnění podmínek uvedených v těchto autorizačních pravidlech, vyzve žadatele k doplnění a stanoví, kterými potřebnými doklady má být žádost doplněna a v jakém termínu.

Nebude-li žádost ve stanoveném termínu požadovaným způsobem doplněna, anebo vzniknou-li pochybnosti o pravosti dokladů, komise navrhne odmítnutí žádosti. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti musí obsahovat důvody odmítnutí a poučení o odvolání.

Ke zkoušce nelze žadatele pozvat dřív, než bude jeho žádost včetně požadovaných dokladů kompletní.

Termín a místo konání zkoušky musí být žadateli sděleno nejméně 15 dnů předem. Ve sdělení musí být žadatel informován rovněž o výši autorizačního poplatku a o povinnosti zaplatit tento poplatek buď v dostatečném předstihu bezhotovostním převodem (tak aby alespoň den před konáním autorizačního řízení byla platba připsána na účet), anebo lze provést platbu před zahájením autorizačního řízení v hotovosti na místě konání zkoušek.

Článek 7

Před zahájením autorizačního řízení komise ověří totožnost žadatele, informuje žadatele o způsobu provádění řízení a o jeho právech a povinnostech podle tohoto řádu.

Autorizační řízení obsahuje ústní část a písemnou část. Výsledky každé z těchto částí se hodnotí zvlášť. Ústní i písemná část se koná v českém nebo slovenském jazyce a bez možnosti účasti tlumočníka.

Písemná část autorizačního řízení je neveřejná, provádí se formou písemného testu (dále jen "test"), který umožňuje ověřit znalost odborných znalostí uchazeče. Obsah testu stanoví zkušební komise a otázky obsažené v testu musí být soustavně aktualizovány. Oblasti otázek ke zkoušce jsou k dispozici na webových stránkách SSBK a WTA CZ. Test musí být vykonáván pod neustálým dohledem určeného člena komise.

Předmětem ústní části autorizačního řízení je prověření schopností žadatele uplatnit odborné znalosti při praktickém a samostatném výkonu odborných činností v oboru sanace betonových konstrukcí. Toto prověření probíhá především formou odborné rozpravy nad předloženými odbornými dokumenty. Ústní část zkoušky vykonává vždy jen jeden žadatel. Po celý průběh zkoušky musí být přítomen předseda a alespoň dva další členové komise.

Klasifikaci "vyhověl" lze udělit žadateli, který uspěl v písemné i ústní části autorizačního řízení. V písemné části je nezbytné správně zodpovědět alespoň 70 % otázek. Žadatel, který nevyhověl v testu, nemůže být připuštěn k ústní části.

Článek 8

Žadatel může nejpozději k termínu konání autorizačního řízení požádat zkušební komisi o jeho odklad. V žádosti musí uvést důvody, které mu brání ve stanoveném termínu se k autorizačnímu řízení dostavit. Komise žádosti o odklad může vyhovět, má-li žadatel k odkladu autorizačního řízení zdravotní nebo jiné vážné důvody; náhradní termín autorizačního řízení žadateli oznámí nejméně 15 dnů předem.

Žadatel, který se k autorizačnímu řízení nedostaví bez řádné omluvy ani nepožádá o jeho odklad, nemá nárok na vykonání autorizačního řízení v náhradním termínu. Pokud jeho zájem na vykonání autorizačního řízení trvá, musí tuto skutečnost zkušební komisi sdělit a svoji žádost doplnit doklady, jejichž platnost prošla nebo došlo k jejich změně.

Předseda komise může ze závažných důvodů rozhodnout o přerušení autorizačního řízení. V takovém případě musí žadatel být nejdéle do 30 dnů od přerušení autorizačního řízení informován o tom, že termín, kdy bude pokračováno v přerušeném autorizačním řízení, mu bude sdělen nejméně 15 dnů předem.

Článek 9

Komise celkový výsledek autorizačního řízení hodnotí bez přítomnosti uchazeče klasifikací "vyhověl" nebo "nevyhověl" s tím, že se o tom usnáší většinou hlasů. O výsledku hodnocení zkoušky informuje předseda žadatele ihned po rozhodnutí komise.

O provedeném autorizačním řízení pořídí komise zápis na předepsaném tiskopisu. Zápis podepíší všichni přítomní členové komise. V případě klasifikace "nevyhověl" žadatel svým podpisem na tiskopisu stvrdí, že mu byly uvedeny důvody, pro které v autorizačním řízení nevyhověl. Odmítne-li žadatel tiskopis podepsat, předseda komise tuto skutečnost na tiskopise vyznačí.

V případě klasifikace "vyhověl" bude uchazeči v termínu do 30 pracovních dnů vystaven Certifikát o autorizaci pro oblast sanace betonových konstrukcí a otisk razítka s pořadovým číslem, u něhož uchazeč uhradí skutečné náklady. Uchazeč souhlasí, že bude uveden v seznamu osob s udělenou Autorizací pro oblast sanace betonových konstrukcí na webových stránkách WTA CZ a SSBK.

Platnost Certifikátu je 5 let.

Článek 10

Certifikát o autorizaci obsahuje:

Článek 11

Držitel Certifikátu o autorizaci odpovídá za odbornou úroveň výkonu činností, pro které mu byla udělena autorizace. Odpovědnost podle obecných předpisů tím není dotčena.

Při výkonu své činnosti je držitel povinen dbát platných obecně závazných právních předpisů, vhodně využívat odbornou literaturu, nabyté znalosti a zkušenosti i České technické normy. Držitel tak garantuje vysokou odbornou úroveň prováděné činnosti, které odpovídají aktuálnímu stavu poznatků v dané oblasti.

Držitel je povinen vykonávat odborné činnosti osobně, popřípadě ve spolupráci s dalšími držiteli Certifikátu o autorizaci, nebo ve spolupráci s jinými fyzickými osobami pracujícími pod jeho vedením.

Článek 12

Platnost Certifikátu o autorizaci zaniká, kromě uplynutí doby platnosti (viz čl. 9 výše), pokud o to držitel Certifikátu o autorizaci písemně požádá, nebo zemře.

Platnost Certifikátu o autorizaci je pozastavena v případě, že uplyne doba jeho platnosti a platnost není obnovena reautorizací na základě žádosti o reautorizaci dle reautorizačních pravidel.

V případě stížnosti na odbornou činnost držitele Certifikátu o autorizaci, písemně doručenou WTA CZ – Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky, a nebo SSBK – Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, bude tato stížnost projednána zkušební komisí pro autorizační řízení. Zkušební komise po projednání stížnosti, vydá stanovisko včetně návrhu dalšího postupu podle těchto pravidel, které předloží Radě WTA CZ a Správní radě SSBK. Tyto orgány společně rozhodnou:

V případě pozastavení Certifikátu o autorizaci bude tato informace uvedena v seznamu osob s udělenou Autorizací pro oblast sanace betonových konstrukcí zveřejňovaných na webových stránkách WTA CZ a SSBK. Při zániku Certifikátu o autorizaci bude osoba ze seznamu osob s udělenou Autorizací pro oblast sanace betonových konstrukcí odstraněna.

Článek 13

Tento autorizační řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení Radou WTA CZ a Správní radou SSBK.

V Praze dne 6. dubna 2009

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA
předseda WTA CZ

Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.
prezident SSBK

Radou WTA CZ schváleno dne: 23. 4. 2009, aktualizace 28. 2. 2015, aktualizace 21. 3. 2022.

Správní radou SSBK schváleno dne: 16. 6. 2009, aktualizace 28. 2. 2015, aktualizace 21. 3. 2022.